Показвания предишния месец

сряда, 4 февруари 2009 г.

Hristo Tatarchev
October 25, 1902 :

....................................................................................................
....................................................................................................


Letter by D-r Hristo Tatarchev to D-r Lambrov(personal doctor of the Bulgarian Tzar Ferdinand) to help him to meet with the Bulgarian Tzar,and to speak about the sitation in Macedonia and Odrinsko(Ilinden-Proebrajen Uprizing 1903)
..........................................................................................
..........................................................................................


Английският вестник Таймс от 17 Sept,1902 за Д-р Христо Татарчев.

..................................................................................
1st Central Comitee of VMRO.Memories of D-r Hristo Tatarchev.
...................................................................................

...Ние бѣхме първитѣ българи които държахме колоквиумъ.......Въ Солунъ намѣрихъ българското общество раздѣлено на два лагера...........На 1893 год. презъ ваканцията се решихъ да обиколя една часть отъ Македония, която не познавахъ, съ цель да изуча положението на страната и главно на българщината.........................Не следъ много изново Груевъ ме посети и този пѫть вече по-прямо заговорихме за дейностьта, която ни предстои като на българи за да се подобри политическото състояние на народа ни............Разисква се на дълго върху цельта на тая организация и по-сетне се спрѣхме върху автономията на Македония съ предимство на българския елементъ. Не можехме да възприемемъ гледището „прямо присъединение на Македония съ България”, защото виждахме, че туй ще срещне голѣми мѫчнотии поради противодействието на великитѣ сили и аспирациитѣ на съседнитѣ малки държави и на Турция. Минаваше ни презъ ума, че една автономна Македония сетне би могла по-лесно да се съедини съ България, а въ краенъ случай, ако това не се постигне, че ще може да послужи за обединително звено на една федерация на балканскитѣ народи. Одринско, до колкото си припомнямъ, първоначално не влизаше въ нашата програма, и мисля, че по-сетне се замисли да се включи и тая область кьмъ автономна Македония..........................Презъ сѫщата 1904 г. на 15 августъ стана освещаването на новопостроената българска църква въ Ресенъ отъ владиката Григорий и тамъ стана първиятъ революционенъ конгресъ, гдето бѣха дошли 12 до 15 души делегати отъ мѣстнитѣ комитети. Тамъ бѣхме азъ, Груевъ, Пере Тошевъ, Лозанчевъ, Георги Пешковъ, Александъръ Чакъровъ и др. .....................
..................................................................................................

1900 Letter from D-r Hristo Tatarchev ,1st secretary of VMRO to the leader of VMOK Hristo Stanishev.


По този начин вярваме,ако ти се обърнеш като Станишев до всички познати на теб лица,да им внушиш в името на приятелството и общо-българската кауза ,да се притечат на помощ на роба ,като оставиш на всякой един да се съобразява според местните условия.


This way we belived ,if you speak as Stanishev to all people you know in the name of friendship and united bulgarian cause ,to help the slave ......

....................................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар