Показвания предишния месец

вторник, 3 февруари 2009 г.

Todor Aleksandrov


Todor Aleksandrov-Autobiography:

1953-1954 MPO poster.


"Macedonian Tribune" about Todor Aleksandrov:.."Се още искаме да верваме ,че военното положение както и уволнениата и даване под съд на невинни хора се върши по тактически съображения ,за запазване престижа на бълг. държава пред външния свет,което не може да не удобрим ,като добри българи..."


Драги Яворов

Сърцето ми се къса от скръб и яд като гледам как рухват общонародните идеали и какво грозно бъдеще ни готвят нашите държавници и особенно нашето висше командване.
Вярата в Българския войник не съм изгубил.....

Декларация на ВМРО ,подписана от Т.Александров и Ал. Протогеров,публикувана във вестник "Пряпорец" от 1924.

It is better to send one Macedonian mission in Europe or informal parties, or 2-3-ma-spiritual bishops and 2-3-ma laymen, or 2-3 members of the organization .. Yes .... go with a power of attorney, endorsed by all Macedonian municipalities, especially controversial for people to indicate their request, to keep all Bulgarian lands in Bulgaria .


1913 писмо на Т.Александров до Пейо Яворов:
.....добре е да се прати една македонска мисия в Европа или от неофициални лица,или от 2-3-ма духовни-владици и 2-3-ма миряни,или от 2-3-ма членове на организацията......Да отишли с пълномощно,подпечатано от всички македонски общини,особенно спорните,за да изявят народното искане-да се запазят всички български земи за България.......


...We will do everything possible not to allow the Bulgarian government to gave the Bulgarian lands to the Serbs and the Greeks....

1913 писмо на Т.Александров до Пейо Яворов:
.....Ще сторим всичко възможно, за да не позволим българското правителство да подарява български земи на сърби и гърци.......
Original text in Bulgarian:Писмо на Т.Александров от 1913....дали може да си запази националността македонския българин в заграбените от сърби и гърци места...1.населението в македония е предимно Българско...защото населението е българско...за да намалят и унищожат българското население...


in English: Todor Aleksandrov letter from 1913....is it posible for the macedonian bulgarian to preserve its nationality in ocupied by serbians and greeks areas ...population in macedonia is mostly bulgarian....becouse population is bulgarian....Писмо на Т.Александров от 1913,2-ра страница...с дявола биха отишли македонците само да не останат под гърци и сърби,които заедно с турците рамо до рамо се биха против българските революционери...Сърбите през юни изпъдиха българските владици...За български училища и черкви и дума не дават да се продума.
In English 2nd page: ...with the devil will go macedonians but not to remain under greeks and serbians ,who together with turks fight against bulgarian revolutionist....Serbians closed all bulgarian schools and churches...

................................................................................................
................................................................................................

Letter to Jovan Jovanovich:

В Македония ,нашето отечество,освен българи живеят и гърци,и турци,и албанци,и власи...Ние,македонските българи..
In Macedonia,our motherland along site bulgarians also live greeks,and turks,and albanians,and vlahs.... We,macedonian bulgarians....


........................................................................................................................................


free counters


Няма коментари:

Публикуване на коментар