Показвания предишния месец

понеделник, 2 февруари 2009 г.

Pere ToshevPere Toshev and Dame Gruev as theachers in the Bulgarian school in Prilep in 1892-93...................................................................................................................................
Роден 1865г. в гр. Прилеп, Петър (Пере) Тошев се включва като доброволец в българската армия по време на Сръбско-българската война 1885г. В периода 1892-1893г. е учител заедно с Даме Груев. Постъпвайки във ВМОРО, той бързо се превръща в един от най-изявените дейци на освободителната борба. През 1901г. Пере е заточен от турските власти в Мала Азия. По време на Илинденското въстание е водач на чета в Мариовско. Пере Тошев пада убит от вражески турски куршум през 1912г.
...........................................................................................
Petar (Pere) Toshev was born in 1865 in the town of Prilep. During the Serbo-Bulgarian war of 1885, he joined the Bulgarian army as a volunteer. In the period 1892-1893, Pere worked as a teacher together with Dame Gruev. After entering the IMARO, he became one of the most eminent activists in the liberational struggle. In 1901, Pere is exiled by the Ottoman authorities in Asia Minor. During the Ilinden Uprising, he led a detachment in the region of Mariovo. Toshev perished in 1912, shot by the Turks.
.............................................................................................
This is what Pere Toshev writes after being released from exile in a letter addressed to the Bulgarian Exarch Josephin which he requests to be reappointed a teacher:

Ето какво пише Пере в молбата си за преназначаване за учител след заточението, отправена до Екзарх Йосиф:
"Your Beatitude,
The undersigned, by birth a Bulgarian from the town of Prilep, a former teacher and inspector in Macedonia - in Prilep, Skopje, Bitola and Salonika, separated from that position some years ago due to my arrest etc. etc.
Your Spiritual Child:
Petar Toshev"
..............................................................................................................

"Ваше Блаженство,
долуподписаният, родом българин oт град Прилеп, бивш дългогодишен учител и инспектор в Македония - в Прилеп, Скопие, Битоля и Солун, разделен от тази длъжност преди неколко години поради ареста ми итн. итн.
Ваше духовно чедо:
Петър ТОШЕВ "
..............................................................................................................513 leva send by Macedono-Odrian students via Bulgarian Diplomatic agency and recived by Pere Toshev,Hristo Matov and Ivan Hadji Nikolov in Podrum Kale jail in Turkey for the Bulgarian political prisoners in 1902.
.................................................................................
"Подписаните удостоверяваме, че получихме сумата 513 лева чрез Българското Дипломатическо Агентство в Цариград, като помощ от Македоно-Одринските студенти при Висшето училище в София, за раздаване помежду другарите ни Българи политически затворници в Бодрум кале. П.Тошев Х.Матов Ив.Х.Николов 1902“

Няма коментари:

Публикуване на коментар